Vyhľadávanie
V ponuke je nehnuteľností.

Kúpili, predali, zdedili alebo skolaudovali ste nehnuteľnosť v minulom roku?
Tak do 31. januára musíte podať Priznanie k dani z nehnuteľnosti

 

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľnostiČo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Platí sa z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ... Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec alebo mesto, v katastrálnom území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a v Košiciach vykonávajú správu dane z nehnuteľnosti magistráty, teda nie jednotlivé mestské časti. 

Výšku dane z nehnuteľnosti upravujú obce alebo mestá všeobecne záväznými nariadeniami, ktoré môžete nájsť na webových stránkach obcí a miest, a tak ju má každá obec stanovenú inak. Taktiež rozdielne majú stanovenú úľavu na dani alebo oslobodenie od dane, o ktoré môžete požiadať, ak spĺňate podmienky ich poskytnutia. Týka sa to najmä ťažko zdravotne postihnutých, poberateľov dávok v hmotnej núdzi, či dôchodcov.
Sadzbu dane z nehnuteľnosti a
úľav na dani v Bratislave určuje VZN č. 7/2016

 

Musíte alebo nemusíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti? 
Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať fyzické i právnické osoby, ktoré v priebehu roka 2021:

  • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2022 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2022 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • nastala nejaká zmena na ich nehnuteľnosti, napr. sa zmenil druh alebo výmera pozemku, účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zbúrala a odstránila sa stavba a iné. 

Majiteľ nehnuteľnosti ho musí podať v obci alebo meste, v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Daňové priznanie nepodáva každý. Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie, priznanie k dani z nehnuteľnosti ste podali dávnejšie a v roku 2021 nenastala na vašej nehnuteľnosti žiadna zmena, daňové priznanie už nepodávate. Správca dane (obec alebo mesto) vám vyrubí daň z nehnuteľnosti na základe vášho posledného podaného daňového priznania a zašle vám do konca mája rozhodnutie o výške dane. Tú potom musíte zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Dokedy musíte podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?
Priznania k dani z nehnuteľnosti musíte podať do 31. januára 2022. Môžete ho zaslať poštou alebo osobne doručiť správcovi dane do podateľne obce alebo mesta. 
V prípade, že priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáte, príslušný správca dane vám môže udeliť pokutu od 5 EUR až do 3.000 EUR, maximálne však do výšky vypočítanej dane.

 

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľnosti pre fyzické a právnické osoby, ako aj poučenia o ich vyplnení nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR, na webových stránkach niektorých miest a obcí a v nasledovných prílohách. Odtiaľto si ich môžete vytlačiť, vypísať a doručiť správcovi dane:

 

Typy daňového priznania 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností má dve formy:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti: podávate vtedy, ak ste sa stali vlastníkom prvej nehnuteľnosti, 
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti: podávate vtedy, ak ste sa stali vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo zaniklo vaše vlastníctvo k nehnuteľnosti alebo nastali zmeny na vašej nehnuteľnosti.

K priznanie k dani z nehnuteľnosti priložte aj potrebné prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Pri zmene vlastníctva je to najčastejšie list vlastníctva, vytlačený z www.katasterportal.sk.

 

Dokedy musíte daň z nehnuteľnosti zaplatiť?

V daňovom priznaní výšku dane vy nepočítate, len oznamujete správcovi dane údaje, ktoré sú potrebné na jej výpočet. Správca dane sám vykoná výpočet dane z nehnuteľnosti a zašle vám rozhodnutie o jej výške spolu s potrebnými údajmi na zaplatenie. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania. Daň z nehnuteľnosti musíte zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V praxi to znamená, že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na zaplatenie dane 30 dní.

 

Daň z nehnuteľnosti v skratke

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do 31. januára 2022 v mieste, kde sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Správca dane (obec alebo mesto) vám rozhodnutie o jej výške pošle obvykle do mája 2022. Zaplatiť ju musíte do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Ak vám tento článok dáva zmysel a pomohol vám, pošlite ho aj svojim priateľom a známym :-).